2022 Yılı Bordro Parametreleri ile İleri Bordrolama Eğitimi

Son düzenlemelere göre düzenlediğimiz bordrolama eğitimimiz için kayıtlar başlamıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Ek 1 : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

 Madde Başlığı

Madde

Cezanın Konusu

Cezanın Miktarı

MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülükleri

4/1-a

İşverenin tedbir alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi (Her türlü tedbir: Organizasyon, araç-gereç, eğitim, bilgi, mesleki riskleri önleme, iyileştirme)

2.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

4/1-b

Tedbirlerin izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi

2.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

6/1-a

İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi

5.000 TL

Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması

2.500 TL

Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

6/1-b

İSG hizmetleri için araç-gereç-mekan ve zaman sağlanmaması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

6/1-c

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonun sağlanmaması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı 

6/1-ç

İşverene yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi

1.000 TL

Her tedbir için

6/1-d

Görevlendirilen kişilerin, hizmet alınan kuruluşların, başka işyerlerinden gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin İSG riskleri konusunda bilgilendirilmemesi

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı 

MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

8/1

İşgüvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerinin kısıtlanması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

8/6

İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

10/1

Risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması

3.000 TL

 

4.500 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

10/4

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması

1.500 TL

 

 

 

MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

11

Acil durumların belirlenmemesi, acil durumlar için tedbir alınmaması, acil durum planlarının hazırlanmaması, destek elemanı görevlendirilmemesi, araç-gereç sağlanmaması, eğitim ve tatbikatların yapılmaması, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemenin yapılmaması

1.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

MADDE 12 – Tahliye

12

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesinin, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmelerini istemek

1.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

14/1

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, bunlar hakkında incelemeler yapılarak ilgili raporların düzenlenmemesi, ramak kala olayların incelenerek raporların düzenlenmemesi

1.500 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

14/2

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemesi

2.000 TL

 

14/4

Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi

2.000 TL

 

MADDE 15 – Sağlık gözetimi

15/1

Sağlık gözetiminin yapılmaması

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu alınmadan işe başlatma

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

MADDE 16 –Çalışanların bilgilendirimesi

16

Çalışanların ve temsilcilerin bilgilendirilmemesi (riskler, tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, yangın, tahliye)

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

MADDE 17 –Çalışanların eğitimi

17/1-7

Çalışanlara eğitim verilmemesi

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

 

 

MADDE 18 –Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

18

Çalışanların görüşlerinin alınmaması ve katılımlarının sağlanmaması (İSG konularına teklif getirme, seçilecek iş ekipmanı, yeni teknoloji, hekim, uzman, hemşire seçimi, il yardım, yangın, tahliye için görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi)

1.000 TL

Her aykırılık için ayrı ayrı

MADDE 20 – Çalışan temsilcisi

20/1

Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi veya seçilmemesi

1.000 TL

 

20/3

Çalışan temsilcilerinin işverene öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkının verilmemesi

1.500 TL

 

20/4

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması, imkan sağlanmaması

1.000 TL

 

MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

22

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmaması, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulun oluşturulmaması, kurullar arası koordinasyonun sağlanmaması

2.000 TL

Her aykırılık için ayrı ayrı

MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

23/2

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde İSG konusundaki uyarılara uymayan işverenlerin, yönetim tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi

5.000 TL

 

MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

24/2

Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması

5.000 TL

 

MADDE 25 – İşin durdurulması

25

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirilmesi

10.000 TL

 

25/6

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi, az ödenmesi veya uygun başka iş verilmemesi

1.000 TL

İhlale uğrayan her çalışan için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

 

MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

29

Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlanmaması

50.000 TL

 

Belgeyi Bakanlığa sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi

80.000 TL

 

İşletilmesine izin verilmeyen işyerinin faaliyete geçirilmesi

80.000 TL

 

Durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

80.000 TL

 

MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

30

30’ncu maddede öngörülen yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesi

1.000 TL

Her hüküm için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

admin

Yorumlar kapalı.