Yetkinlik Modelinin Oluşturulması

Kurumlarda kritik başarı alanlarının göstergeleri olan yetkinliklerin tespit edilmesi ve Kurum yetkinlik modelinin oluşturulması, yeni işe alınacaklarda bu özelliklerin aranmasını ve mevcut çalışanların performanslarının bu başarı alanlarına göre ölçümlenmesini sağlamaktadır.

Kurum’ da çalışacak olan personelde olması gereken özellikler tespit edilir ve bundan sonra işe alınacak personelde bu özellikler aranır. Aynı davranış şekillerini sergileyen çalışanlar, Kurum’ un başarısını artırır ve kültürün sağlamlaşmasına yardımcı olur.

Performans Yönetimi & Değerlendirmesi

Bireyleri motive ederek organizasyonlardan, takımlardan ve bireylerden daha etkin sonuçlar almak için uygulanan sistematik bir yönetim aracı olan Performans Yönetimi Danışmanlığı sürecinde Kurum hedefleri doğrultusunda ortak bir anlayış oluşturarak, çalışanların yetkinliklerini bu hedefler paralelinde yönlendirip geliştirerek şirket ve çalışan performansının yönetilmesini sağlayan sistemler kurulur.

İş Analizi & İş Değerlendirmesi

Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları, boyutları, iç ve dış bağlantı, ilişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşabilmesi için gerekli bilgi ve beceri düzeyi tespit edilir.

Ücretlendirme & Ücret Yönetimi

Kurum içinde mantıklı, Kurum dışında rekabetçi ve çalışanları motive edici ücret politikasının belirlenmesi ve ”Ücretlendirme Sistemi”nin kurularak, gerek dönemsel gerekse performans artışlarının standart uygulamalar ile yapılması sağlanır.

Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme

İşgücü planlaması, çalışan yeterlilikleri, kritik pozisyonlar, kritik kişiler, terfiler ve rotasyon sistemleri kurulur.

Verimlilik Çalışmaları

Birlik ve beraberliği sağlayacak olan motivasyonu ve bağlılığı artırıcı organizasyonlar, takdir ve ödül sistemleri, hizmet, kıdem, öneri ve ceza sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi sağlanır.