2022 Yılı Bordro Parametreleri ile İleri Bordrolama Eğitimi

Son düzenlemelere göre düzenlediğimiz bordrolama eğitimimiz için kayıtlar başlamıştır.

AB Hibeleri Nasıl Alınır?

AB Hibeleri Nasıl Alınır?

Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.

Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde Proje Teklif Çağrıları yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.

Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.

Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.

Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.

Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

images (11)KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

• KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri

• Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri

• Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler

• Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler

• Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri

• İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler
Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ
Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

• Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar

• Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası

• Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi

• Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleri
Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

• Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

• Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler

• Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler

• Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri

• Araştırma faaliyetleri

• Kırsal kalkınma faaliyetleri

• Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler
Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ
Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda Bağımsız Değerlendirme Komiteleri tarafından, Teklif Çağrısı Başvuru Rehberinde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.

Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;

• Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;

• Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.

Nasıl Başvurulabilir?

Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir. Kendisi uğraşamayacak kurumlara başvuru desteği vermeye devam ediyoruz.
Avrupa Birliği Hibeleri, Avrupa Birliği Destek Kredileri, Avrupa Birliği Projeleri, Avrupa Birliği Fonları, Avrupa Birliği Eğitim Projeleri

AB hibe ve destekleri hakkında bilgilendirme yapmak için uzmanlarımızın sizi aramasını ister misiniz?
Ab Hibeler Kategorisine Bağlı Konu Başlıkları
AB Hibeleri Kapsamı
AB Fonlarından Kimler Yararlanamaz?
AB Fonlarından Kimler Yararlanabilir?
Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi
İşletmeleri Destekleme Programı
Avrupa Birliği KOBİ Hibeleri Ve Teşvikleri
Avrupa Birliği KOBİ Danışmanlık Hizmetleri
Avrupa Birliği KOBİ Destek Kredileri

admin

Yorumlar kapalı.